Vol 20, No 2 (2010)

Table of Contents

Articles

Achadiah Rahmawati
  JIIP, Vol 20, No 2 (2010),  pp. 1-7  
Herly Evanuarini
  JIIP, Vol 20, No 2 (2010),  pp. 8-13  
Eko Nugroho, Suprih Bambang Siswijono, Bambang Ali Nugroho, Hermanto Hermanto, Priyo Sugeng Winarto, Rizki Prafitri, Ifar Subagiyo, Susilo Susilo
  JIIP, Vol 20, No 2 (2010),  pp. 14-23  
Barep Sutiyono, Seno Johari, Edy Kurnianto, Yon Supri Ondho, Sutopo Sutopo, Yoga Ardian, Andika Kusmuhernanda, Darmawan Darmawan
  JIIP, Vol 20, No 2 (2010),  pp. 24-30  
Irfan H. Djunaidi, Dini Hardini
  JIIP, Vol 20, No 2 (2010),  pp. 31-35